Admitere 2018

Extras din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019, anexa 5, Condiţii speciale de organizare şi desfăşurare ale concursului de admitere pentru programele de masterat, Programul Business Services

Art. 5 Media minimă de admitere este 6,00 (şase) şi se calculează după formula:

(7 X Media examenului de licenţă + 3 X Punctaj interviu) / 10.

Art. 8. Concursul de admitere are două etape:

(1) Susţinerea unui test în limba romana care verifică abilităţi şi cunoştinţe generale (abilităţi cantitative, de logică, rezolvare de probleme, înţelegere de text). Testul are caracter eliminatoriu. Fiecare candidat trebuie să obţină un punctaj de cel puţin 50 de puncte din 100 posibile.

(2) Interviul cu comisia de admitere (punctajul maxim este 10) în zilele afişate pe site-ul programului. Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală, a motivării, interesului profesional şi a cunoştinţelor de specialitate din domeniu necesare participării în programul Business Services. Fiecare candidat trebuie să obţină cel putin 7 (şapte) puncte. Punctajul obţinut în urma interviului nu poate fi contestat.

Art. 10. Candidaţii vor fi declaraţi admişi prin îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 9, în ordinea descrescătoare a mediilor (care se calculează conform art. 5), în limita locurilor disponibile. Candidații care nu îndeplinesc condițiile de admitere stabilite la art. 9, precum și cei absenți la interviu vor fi declarați respinși. 

Metodologia completa poate fi accesata aici